For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2022.

 Brønnøysundregistrenes nettsider finnes en oversikt over hvem som har regnskapsplikt.

28 tips for årsoppgjøret!

1. Skattemelding for næringsdrivende – starthjelp

Skatteetatens starthjelp for næringsdrivende kan være et godt utgangspunkt når du skal forberede deg til årsoppgjøret – enten det er første gang du skal gjennom et årsoppgjør eller om du bare ønsker å oppdatere deg på prosessen. Her finner du blant annet relevante skjemaer, rettledninger, ny skattemelding etc. samt beskrivelse om hvordan du kan endre tidligere skattemeldinger.

Les mer

2. Det handler om planlegging

Å få til en god prosess med årsoppgjøret handler i stor grad om god planlegging. Det bør avklares i god tid hvem som skal gjøre hva og til hvilken tid. Organiser og planlegg arbeidet så godt som mulig gjennom året – ikke minst i årsoppgjørsperioden. Lag deg kontrollister og «To-do-lister» med datoer.
Belønn deg selv ved å krysse av etter hvert som de forskjellige oppgavene er blitt gjort!

3. Koordiner med revisor

Din revisor kan både være behjelpelig med å utarbeide en plan for årsoppgjøret og avstemme og justere en plan som virksomheten allerede har utarbeidet. Gjør gjerne det tidlig på høsten. Er det noen andre problemstillinger som du ønsker å ta opp, er det vanligvis også bedre å gjøre dette før nyttår, enn etter. Husk at du ikke er den eneste som revisor skal hjelpe!

4. Viktige frister for årsoppgjøret

I lenken nedenfor finner du en oversikt over noen frister for årsoppgjøret 2022.

Les mer

5. Avstem før nyttår – oppgi endelige frister

Gjør unna så mye som mulig av avstemmingsarbeidet før nyttår. Innhent saldoforespørsler fra kunder og leverandører for å kontrollere og avstemme mellomværende. Gi de ansatte en siste frist som de kan forholde seg til for å levere utgiftsbilag til årsregnskapet.

Avklar usikre poster i regnskapet med de som er ansvarlige. Avstemmes regnskapet pr. november, kan eventuelle differanser avklares før nyttår.

6. Forbered varetellingen – lag telleinstruks

Planlegg varetellingen i god tid for å sikre at alt er på plass. Utarbeid en telleinstruks der det for eksempel angis tidspunkt og varighet for telling, hva som skal telles, ansvarsfordeling, krav til merking av telte områder, krav til kontrolltellinger, behandling av ukurante varer og kontroll av inn/ut av lager.

Les mer

7. Bærekraft blir stadig viktigere

Du har kanskje ikke brukt mye tid på dette tidligere, men sett av litt tid for å vurdere om noen av virksomhetens verdier er påvirket/ødelagt som følge av klimaendringer og hvor stor betydning dette eventuelt har.
Les mer

8. Kostnadsføre eller balanseføre?

Før du tar en prat med revisor bør du ha vurdert om et innkjøp bør kostnadsføres eller balanseføres (og dermed avskrives). I praksis legges ofte de skattemessige reglene til grunn også regnskapsmessig. Det vil si at driftsmidler skal balanseføres dersom de har en anskaffelseskost over 15 000 kroner og en brukstid på over tre år.

9. Lån fra selskap til aksjonær – lån eller utbytte?

Er det gitt lån til personlig aksjonær i selskapet eller noen av dennes nærstående personer, behandles det som hovedregel skattemessig som utbytte for aksjonæren, men etter aksjeloven og regnskapslovens regler anses dette som et lån. Det er visse unntak fra dette.

Les mer

10. Registrer alle bilag

Sørg for å registrere alle bilag før du starter på årsavslutningen. Registrer alt du har liggende for foregående regnskapsår som du vet om, noe annet vil bare komplisere selve årsavslutningen. Har noe likevel blitt liggende, for eksempel fordi det har vært usikkerhet om hvordan noe skulle behandles, få det gjort så raskt som mulig.

11. Lønn – gjør mest mulig i november

I desember og rundt lønnsinnberetningen i januar blir det travelt! Avstem lønn pr. november – slik at du kan gjøre eventuelle rettelser i forhold til for eksempel personalrabatter, gaver, private bruk av bonuspoeng etc. i desember.

Les mer

12. Tap på kundefordringer? Sjekk i november

Kundefordringene bør du også gjennomgå i november og ha et spesielt fokus på allerede forfalte poster. Kjør ut en aldersfordelt liste og vurder om forfalte poster skyldes manglende betalingsevne, eller manglende betalingsvilje.

Les mer

13. Leverandørene må du også sjekke

Kjører ut lister fra leverandørreskontro – på samme vis som kundefordringer – i november og pr. 31.12.

Les mer

14. Årsavslutningen starter med banken

Når alle bilag er ført er det mest naturlig å begynne en årsavslutning med å avstemme banken. I utgangspunktet skal saldo pr. 31.12. i regnskapsprogrammet og saldo på kontoutskriften fra banken pr. 31.12 være den samme. I motsatt fall må du finne ut hva avviket er og rette regnskapsføringen. Husk å føre renter pr. 31.12. Ikke alle banker er like raske med å sende ut kontoutdragene etter nyttår. Kravet til dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende følger av bokføringsforskriften § 6-2.

15. Mva-justering?

Har virksomheten justeringspliktige kapitalvarer (fast eiendom eller gjenstander av større verdi) må det vurderes om det må gjøres en årlig justering på grunn av bruksendring, eller justering i løpet av året på grunn av salg eller annen overdragelse. Det skal foreligge dokumentasjon for bruken av kapitalvarer gjennom året. Ved salg eller annen overdragelse skal avtaler om overdragelse av justeringsplikt/-rett være inngått og dokumentert.

16. Anleggsmidler – driftsmidler som bør aktiveres, nyinvesteringer?

Samtidig med fremleggelsen av budsjettet er det sendt på høring en alternativ ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter. Forslaget vil gjøre at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet utsettes inntil omtvistede krav er avklart.

17. Balansen må dokumenteres

Bokføringsloven krever at alle balanseposter pr. 31.12 som ikke er ubetydelige, skal dokumenteres. Dette for å underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet.

Les mer

18. Avstem merverdiavgiften

For å avstemme merverdiavgiften må du se på oppgjørskontoen for merverdiavgift (ofte konto 2740). Pr. 31.12. bør saldoen på denne kontoen være den samme som du skylder (eller har til gode) merverdiavgift for 6. termin. Dersom dette ikke er tilfellet, må det undersøkes hvorfor.

19. Tidsavgrensninger

Kartlegg alle periodiseringer som må gjøres ved å sammenligne mot fjorårets avsetning, analyser mot resultatposter og kontroller mot bilag påfølgende måned

Les mer

20. Pensjoner og forsikringer

Vær tidlig ute med å be forsikringsselskapet om å sende oversikt over den andelen av forsikringer som skal inn innrapporteres i a-meldingen på de ansatte. Da har du også grunnlaget som det skal beregnes arbeidsgiveravgift av.
 
Be forsikringsselskapet/aktuar om alle nødvendige beregninger når det gjelder kostnader og forpliktelser i forbindelse med fremtidige pensjonsforpliktelser. På Norsk Regnskapsstiftelse sine nettsider finnes en veiledning om pensjonsforutsetninger.

21. Oversikt over biler

For selskaper med bil i næring skal det noteres kilometerstand pr. 31.12., biltype/modell og registreringsnummer.

22. Vurder egenkapitalsituasjonen

Styret skal etter aksjeloven påse at virksomheten til enhver tid har forsvarlig med egenkapital, men det er kanskje naturlig å ta en ekstra sjekk rundt årsskiftet etter hvert som «brikkene» faller på plass.

23. Aksjonærregisteroppgaven

I aksjonærregisteroppgaven melder du inn eventuelle endringer i hvem som eier aksjer, hva som er utdelt i utbytte gjennom året, kapitalendringer osv.

Les mer

24. Fradragsveiviseren for enkeltpersonforetak

I fradragsveiviseren finner du informasjon om de vanligste utgiftene du kan ha krav på å fradragsføre i skattemeldingen for enkeltpersonforetak, men være oppmerksom på at du kan ha rett på flere fradrag enn det som fremkommer her.

Les mer

25. Tvangsmulkt

Dersom du ikke sender inn pålagte oppgaver, ikke retter deg etter pålegg om bokføring eller ikke gir opplysninger etterspurt i en kontroll fra skatteetaten kan du bli ilagt tvangsmulkt.

26. Kvalitetssikre skattekostnaden

De fleste årsoppgjørsprogram gjør en automatisk skatteberegning, men det er uansett virksomheten som er ansvarlig for denne blir riktig og det er derfor viktig å kvalitetssikre beregningene.

Les mer

27. Utbytterestriksjoner ved tilskudd

Ønsker eierne å ta ut et utbytte, konsernbidrag eller lignende? Husk å sjekke om selskapet har mottatt tilskudd i ordninger med utbytterestriksjoner.
Tilskudd fra kompensasjonsordning 4 (tilskuddsperioden november 2021 til februar 2022) må tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller visse andre disposisjoner innen utgangen av 2023.
Les mer

28. Tid for å løfte bolig, fritidsbolig, båt, fly eller helikopter ut av selskapet?

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Det er derfor foreslått nye skatteregler som i praksis vil virke som en «stopp-regel» mot at selskaper foretar slike investeringer i fast eiendom, båt fly eller helikopter.

Les mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound