Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet og da er fristen tidligere enn 1. september.

Kortere søknadsfrist

Kortere søknadsfrist for søknader som går via et sentralledd skyldes ganske enkelt at sentralleddet må ha noe tid til å administrere/forberede søknadene for videreforsendelse til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist) til Norges idrettsforbund er for eksempel satt til 15. august 2022. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen.

Elektronisk søknadsskjema og veiledning finnes på sidene hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvem kan søke?

Akrive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger. 

Utgangspunkt – totale driftskostnader (uavhengig av mva) eller reelle merverdiavgiftskostnader

Det kan søkes etter forenklet modell (mva-uavhengig) eller etter dokumentert modell (faktiske mva-kostnader).

  1. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Denne modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor, og gir kompensasjon uavhengig av om det er merverdiavgift på kostnaden.
  2. Dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader.

Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene.

  • Etter forenklet modell må organisasjonen ha totale driftskostnader etter avgrensninger og fradrag på minst 100 000 kroner.
  • Etter dokumentert modell må organisasjonen ha faktiske merverdiavgiftskostnader med rett til kompensasjon på minst 7000 kroner.

Minstegrensene gjelder ikke for underledd eller aksjeselskap. Da er det totalsummen for hele organisasjonens søknad som gjelder.

Krav til revisjonsberetning/revisorrapport

Alle søkere må ha reviderte regnskap og revisjonsberetning når de skal søke om momskompensasjon. Mer om krav til bruk av statsautorisert revisor, eventuelt valgt revisor som ikke må være statsautorisert revisor, samt revisjonsberetning og revisorrapport/avtalte kontrollhandlinger finnes på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. Søknadsfristen er 1. desember hvert år.
Les mer

Tid for å søke om SkatteFUNN-midler

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader an sendes gjennom hele året, men søknader levert tidlig på året har kortere behandlingstid. Kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.

Sendes søknaden inn etter 1. september kan virksomheten risikere å miste muligheten til støtte for FoU-kostnadene for det året søknaden ble sendt.

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt via skattesystemet.

Foretak i vanskeligheter

Det er ikke adgang til å gi Skattefunn-støtte til foretak som var i vanskeligheter på det tidspunktet da Skattefunn-søknaden ble godkjent av Norges forskningsråd. Informasjon om hva dette innebærer finnes for eksempel i Skatte-ABC 2021/2022 eller skattefunn.no.

Siden dette er til dels komplekse regler kan det også være fornuftig å ta en prat med revisor før det ev. utarbeides en søknad.

Hva virksomheten kan få i støtte

For 2022 gis det fradrag i skatt for 19 % av kostnadene i et godkjent FoU-prosjekt. Fradragsgrunnlaget er begrenset til prosjektkostnader på 25 millioner kroner pr. skattyter pr. år.

Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner pr. time (for egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper). Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres pr. ansatt pr. år.

Skattefradraget for kostnader til FoU-prosjektet gis i sum skatt. Overstiger skattefradraget sum skatt hos skattyteren i vedkommende inntektsår, blir overskyende utbetalt skattyter.
En oversikt over rammes og satses finnes på skattefunn.no

Overstiger utgiftene støtten som forventes via SkatteFUNN?

Det er viktig å vurdere om kostnader ved utarbeidelse av søknad og rapportering kan overstige forventet støtte fra SkatteFUNN-ordningen. I tillegg til ev. kostnader i forbindelse med utarbeidelse av søknad må alle bedrifter som krever skattefradrag i SkatteFUNN-ordningen ha revisorattestasjon på Skatteetatens RF-1053-skjema, som vedlegges skattemeldingen.

Det vil si at revisor attesterer kostnadene og bekrefter opplysningene om offentlig støtte. Dette gjelder uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke. Du kan ikke kreve skattefunnfradrag for revisorattestasjonen.

Før virksomheten søker

Før det brukes mye tid og ressurser på å søke om støtte i SkatteFUNN-ordningen, er det smart å ta en titt på noen punkter for å vurdere om virksomheten eller prosjektet det er tenkt å søke støtte for, av en eller annen grunn kan falle utenfor ordningen.
Les mer

Utforming av søknaden

De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme søknaden. Ved ekstern hjelp er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene til lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger.

Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden.

Les mer

Klageadgang

Klage på vedtak om godkjenning av prosjektet som SkatteFUNN-prosjekt sendes inn fra Mitt nettsted. Klage på selve skattefradraget på et godkjent prosjekt sendes skatteeten.

Mottar prosjektet annen offentlig støtte?

Hvis prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN, har det betydning om Forskningsrådet klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dersom prosjektet kun mottar SkatteFUNN-støtte, har klassifiseringen ingen praktisk betydning.
Les mer

Mitt nettsted – all relevant informasjon om prosjektet

Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknas må du først opprette en bruker. På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til ny person. Den du overfører rollen til, må fårst opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen som har tilgang til å sende inn års- og sluttrapport.

Prosjektregnskap må føres

Bedriften må føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er en del spesielle krav til føring av SkatteFUNN-regnskap som det er viktig å være oppmerksom på. Les mer om dette og blant annet om beregning av timesats for egne ansatte.

FoU-kostnader som gir rett til fradrag

Skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift og statsstøtteregelverket setter begrensninger for hva som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Det er kun merkostnadene i forbindelse med selve FoU-prosjektet som kan inngå i fradragsgrunnlaget.

Krav om SkatteFUNN-støtte skal være basert på faktiske FoU-kostnader i prosjektet.
Se Skatte-ABC 2020/2021.

Behov for veiledning?

Ta gjerne kontakt med Forskningsrådet dersom det er spørsmål eller ønske om veiledning i søkeprosessen.

Dere finner kontaktopplysning og veiledning på www.skattefunn.no.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound