Varde

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022.

Øker formuesskattesatsen for upersonlige skattytere

Formuesskattesatsen for formuesskattepliktige upersonlige skattytere foreslås økt fra fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med 2022. Dette gjelder bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser. Upersonlig skattyter benyttes som hovedbetegnelse på skattytere som skal betale forskudd på skatt i året etter inntektsåret – typisk norsk og utenlandsk selskap og innretning som er selvstendig skattesubjekt.

Endrer mva-støtten til kjøp av elbiler

Merverdiavgiftsfritaket for elbiler foreslås avviklet fra 2023 og skal erstattes av en tilskuddsordning. Tilskuddet tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til 500 000 kroner. Støtten til elbiler som i dag koster mindre enn 500 000 kroner vil derfor være uendret, mens elbiler som i dag koster mer enn 500 000 kroner blir dyrere. Regjeringen vil komme tilbake til den endelige utformingen av ordningen i statsbudsjettet for 2023.

Endrer mva-støtten til kjøp av elbiler

Merverdiavgift på naprapati og osteopati 

Perioden naprapater og osteopater er unntatt fra merverdiavgift utvides til 1. januar 2023. Fra 1. januar 2023 er naprapati og osteopati avgiftspliktig med mindre behandleren har søkt og fått autorisasjon etter helsepersonelloven. Etter en lovendring er nå naprapatar og osteopatar omfattet av autorisasjonsordningen etter helsepersonelloven. Behandlere med autorisasjon vil ikke bli omfattet av avgiftsplikten.

Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer

Det foreslås å endre engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere fra 1. juli 2022. Endringen innebærer at avgiften for slike kjøretøy vil bli på nivå med satsen som gjaldt for drosjer før 2019.

Les mer

Elavgift – utsatt iverksetting av fritak for egenprodusert fornybar kraft

I statsbudsjettet for 2022 ble det varslet om høring innen kort om fritak i elavgiften for egenprodusert fornybar kraft, f.eks. for borettslag som produserer egen solkraft. Det varsles nå at forslag til regelverk først vil bli sendt på høring i sommer og at det er lite sannsynlig at fritaket kan iverksettes i 2022

350-kronersgrensen – VOEC – overgangsordningen

For å lette innføringen av VOEC-ordningen (en forenklet registrerings- og rapporteringsordning) i 2020, ble det innført en overgangsordning med et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Regjeringen foreslår at overgangsordningen avvikles så raskt som mulig, og senest i løpet av 2023.
Les mer
350-kronersgrensen

Merverdiavgift – nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv.

Finansdepartementet vil utrede merverdiavgiftsreglene som gjelder ved anskaffelse av kjøretøy til bruk i virksomhet, for eksempel leasing. Hensikten er å fjerne den skattemessige favoriseringen av leasing fremfor kjøp av personbiler og å sørge for likebehandling. Finansdepartementet tar sikte på å sende et forslag på høring før sommeren.

Foreslår å avvikle karensperioden for arbeidsavklaringspenger

Det foreslås å avvikle karensperioden og endre unntaksreglene for forlengelse av stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP). Reglene foreslås innført fra 1. juli 2022. Dette for at mottakere av AAP ikke går ut av ordningen før arbeidsevnen har blitt avklart gjennom oppfølging i helsevesenet og NAV

Arbeidsgiver kan ikke gjøre trekk i mottatt tips for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader

Det var konklusjonen i saken som ble behandlet i Borgarting lagmannsrett (dom av 5. april 2022). Saken gjaldt spørsmål om arbeidsgiver har rett til å foreta trekk i mottatt tips for å dekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader som fra 1. januar 2019 påløp som følge av tipsen.

Lagmannsretten kom til at de ansatte har et rettskrav på å få utbetalt mottatt tips, og at arbeidsgivers styringsrett ikke gir rettslig grunnlag for å foreta trekk i tipsen for å dekke virksomhetens egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon. Lagmannsretten kom også til at ansatte som hadde tiltrådt etter at trekkordningen var satt i verk, ikke hadde samtykket til trekkene, og dermed ikke var bundet av trekkordningen. Dommen er anket til Høyesterett.

Les mer

Nye regler for hjemmekontor

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Les mer
Nye regler for hjemmekontor

Siste frist for kompensasjonsordning 4 er 15. mai

I kompensasjonsordning 4 – søknad for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen – er søknadsfristen 15. mai. Dette gjelder tilskuddsperioden februar 2022. Det er ikke mulig å få utsettelse.

Les mer

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom.

Les mer

Du kan fortsatt oppgi kryptoverdier i skattemeldingen

Har du glemt å føre opp opplysninger om kryptoverdier i skattemeldingen? Du kan fortsatt endre skattemeldingen selv inntil tre år tilbake i tid uten å risikere straff.

Les mer
Du kan fortsatt oppgi kryptoverdier i skattemeldingen

Tid for feriepenger

Feriepenger er skattepliktig inntekt det året de utbetales. De er bare trekkfrie (trekkes ikke skatt) dersom de utbetales året etter opptjeningsåret, og på visse vilkår.

Les mer

Foreslår særregler for skattlegging av privat konsum i selskap 

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Den skattepliktige fordelen som disposisjonsretten over boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter utgjør, fastsettes sjablongmessig, og det foreslås at sjablongene settes høyt slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. 

Etter forslaget anses en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. I tillegg til den sjablongmessige fordelen som disposisjonsretten utgjør, foreslås særregler ved overdragelse av nevnte formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

Høringsfristen er 1. august 2022.

Les mer

Rekruttere flyktninger?

Alle flyktninger med skriftlig vedtak om opphold- og arbeidstillatelse fra UDI kan starte i arbeid. Flyktninger fra Ukraina får kollektiv beskyttelse i Norge. De må først registrere seg hos politiet, og kan først starte i arbeid når de har fått et skriftlig vedtak om opphold- og arbeidstillatelse fra UDI.

Utdanningsnivået i Ukraina er høyt, og at det forventes at mange har utdanning og kompetanse som de vil kunne bruke i det norske arbeidsmarkedet.

Les mer

Slik kan du bidra til sommerjobb

Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Med en sommerjobb vil de kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet. Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige som har behov for ekstra hjelp, kan du nå få støtte fra NAV.

Les mer
Slik kan du bidra til sommerjobb
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound